Trelleborg Tillsammans

Den Lokala Överenskommelsen mellan Trelleborgs kommun och de idéburna organisationerna i Trelleborg antogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2013.

Det viktigaste målet med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. Det finns många kloka tankar och goda idéer som kan bidra till att utveckla välfärden i Trelleborg. Den idéburna sektorn med många engagerade människor är en styrka för staden.

Den lokala överenskommelsen handlar om hur vi bygger upp ett långsiktigt välfungerande samarbete mellan Trelleborgs kommun, föreningar och organisationer inom den idéburna sektorn i Trelleborg. Överenskommelsen beskriver vårt förhållningssätt för gott samarbete.

I Överenskommelsen finns sex gemensamma principer som grund för samverkan: principen om självständighet och oberoende, principen om dialog, principen om kvalitet, principen om långsiktighet, principen om öppenhet och insyn samt principen om mångfald.

I Överenskommelsen gör parterna olika åtaganden, varav några är gemensamma. För att uppfylla åtagandena genomförs en rad åtgärder. De åtgärder respektive part åtar sig redovisas varje år vid den årliga konferensen.

Arbetet med att följa upp den Lokala Överenskommelsen leds av en gemensam arbetsgrupp där parterna, kommunen, Byarådet samt Föreningsrådet, finns representerade.

Den Lokala Överenskommelsen gäller alla förvaltningar och nämnder i Trelleborgs kommun. Föreningar, och andra demokratiska organisationer inom den idéburna sektorn, kan ansluta sig till den Lokala överenskommelsen genom att anmäla sig på tillsammans@trelleborg.se eller kansli@foreningsradet.se

Organisationer som har anslutit sig får tillgång till arbetsgrupperna och kan vara med i arbetet med att utveckla överenskommelsen inför den årliga konferensen

Det är frivilligt för föreningar och andra organisationer inom idéburna sektorn att ansluta sig till den Lokala överenskommelsen. Trelleborgs kommun behandlar alla likvärdigt, oavsett om man valt att ansluta sig eller inte. Alla är välkomna på den årliga konferensen och alla kan följa det löpande arbetet på hemsidan.